Menu
Obec Dřetovice
Dřetovice

Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

Jak podat žádost o informaci?

Každá fyzická i právnická osoba může žádat o informaci ústně, písemně nebo elektronickou poštou. Dotaz musí být jasně formulován, aby bylo zcela zřejmé, jaká informace je požadována.

Žádost převezme:

Obecní úřad Dřetovice, Dřetovice č.p. 2, 273 42, p.Stehelčeves.

Co můžete žádat? A co se nedozvíte?

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti s výjimkou

 • těch, jejichž zveřejnění vylučuje sám zákon
 • utajovaných skutečností
 • informací dotýkajících se ochrany osobnosti a soukromí,
 • informací ohrožujících obchodní tajemství,
 • informací o majetkových poměrech osob, získaných na základně zákona o daních, poplatcích a sociálním zabezpečení
 • vnitřních pokynů a personálních předpisů

Jak se poskytuje informace?

Písemně nebo ústně, odkazem na zveřejnění v novinách, oficiálních internetových stránkách města nebo vyvěšením na úředních deskách obce Dřetovice. Dotaz lze vyřídit také umožněním nahlédnutí do spisů, včetně pořízení kopií.

Kdy můžete čekat odpověď?

Ihned nebo písemně nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti. Tuto lhůtu lze ze závažných důvodů (nutnost vyhledávání údajů v archívech, kompletování dat…) ještě maximálně o 10 dnů prodloužit.

Nejste spokojen s odpovědí?

Nedostanete-li odpověď nebo nejste-li s písemnou odpovědí na Váš dotaz spokojen, máte do 15 dnů ode dne kdy uplynula lhůta pro podání informace, nebo od doručení rozhodnutí, možnost podat odvolání prostřednictvím zastupitelstva obce.

Výňatky ze zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

§15 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

(1) Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

(2) Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství podle § 9 nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského podle § 11 odst. 2 písm. c), musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.

§16 Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

§16a Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,

 1. a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
 2. b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 3. c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 4. d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

 1. a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
 2. b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

 1. a) postup povinného subjektu potvrdí,
 2. b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
 3. c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

 1. a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
 2. b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
 3. c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

§17 Hrazení nákladů

(1) Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

(2) Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů.

(3) V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.

(4) Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost podle odstavce 3, ztrácí nárok na úhradu nákladů.

(5) Poskytnutí informace podle odstavce 3 je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.

(6) Úhrada je příjmem povinného subjektu.

Úhrada nákladů

 Pokud v souvislosti s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací nebo s pořizováním kopií, opatřováním technických nosičů dat nebo s odesláním informací vzniknou Městu náklady, sdělí tuto skutečnost věcně příslušný útvar vyřizující žádost pověřenému pracovníkovi OKV , a to ihned, nejpozději však 5 dnů před uplynutím lhůty podle čl. 10 odst. 1 této směrnice. Sdělení o předpokládané výši nákladů doloží věcně příslušný útvar rozpisem nákladů na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 této směrnice.

 1. Výše úhrad nákladů musí být stanovena a vyčíslena podle sazebníku úhrad, který je v příloze č. 4 této směrnice.
 2. Pověřený pracovník OKV oznámí žadateli předpokládanou výši nákladů za poskytnutí informace včetně uvedení skutečností, na jejichž základě byla výše nákladů stanovena a vyčíslena včetně způsobu, jakým má být úhrada provedena, např. složenkou, převodem na účet u příslušného peněžního ústavu včetně bankovního spojení apod. Současně žadatele upozorní, že neuhradí-li požadovanou výši nákladů do 60 dnů ode dne oznámení, nebude mu informace poskytnuta a jeho žádost bude bez další odezvy odložena. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta stanovená zákonem pro vyřízení žádosti neběží.
 3. V případě, že žadatel neuhradí požadovanou výši nákladů do 60 dnů ode dne oznámení podle odstavce 3, pověřený pracovník OKV žádost odloží.

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací

Důležité zákony, kterými se mimo jiné řídí obec Dřetovice

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách  za výkon funkce členům zastupitelstev
 • Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Mohlo by Vás zajímat